Opleiding tot sportmasseur voor paarden
opleiding tot sportmasseur
Opleiding tot sportmasseur voor paarden

Opleiding tot sportmasseur voor paarden

Bartels Horse & Health Instituut biedt een CRKBO geaccrediteerde jaar opleiding tot sportmasseur voor paarden aan. Sportmassage voor paarden is een hele waardevolle en effectieve methode die ingezet kan worden bij de begeleiding van (sport)paarden. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat massage kan helpen bij het verminderen van pijn, verbeteren van de mobiliteit en het ondersteunen van herstel. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de gemoedstoestand van het paard. (Sport)masseur voor paarden is een vrij beroep dat niet beschermd of erkend wordt vanuit de overheid, wel bestaat er tegenwoordig een beroepsvereniging (VPSN).

Kennis en vaardigheden.

Het spreekt echter voor zich dat het voor een sportmasseur van groot belang is dat hij kennis heeft van anatomie, bewegingsleer en diverse onderliggende processen. Alleen dan kan de sportmasseur veilig en gericht een bijdrage leveren aan het goed functioneren van een paard. Onze opleiding is erop gericht aspirant-sportmasseurs te voorzien van alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om als professioneel sportmasseur een paard te ondersteunen. De opleiding onderscheidt zich door de belangrijke rol die beweging en bewegingsanalyse hebben , door de focus op het leren klinisch redeneren, de effectieve technieken en de samenwerking met andere disciplines.  Maar ook door het niveau van de docenten (hoofddocent is minimaal een erkend dierenfysiotherapeut), de intensieve begeleiding (4 trainers per dag op 12 cursisten) en de op kennis gebaseerde en zeer gedegen onderbouwing van alle handelingen, adviezen en redenaties. Anatomische kennis, klinisch inzicht alsmede behandeling en advies gebaseerd op een grondige analyse van ieder paard maken onze masseurs serieuze en verantwoorde professionals.

De opleiding

De opbouw

De opleiding is verdeeld over 4 modules

 1. module 1 (basis): 3 dagen
 2. module 2 (bewegingsleer)
 3. module 3 (professionalisering)
 4. module 4 (integratie kennis en vaardigheden)

Module 1 bestaat uit drie dagen, de overige module uit 4 dagen. De cursusdagen worden zoveel mogelijk in clusters van 2 dagen aangeboden. Module 1 t/m 3 bestaan uit gemiddeld 50% theorie en 50% praktijk, module 4 bestaat vrijwel geheel uit praktijklessen.

De totale opleiding beslaat circa 1 jaar en wordt afgesloten met een drietal examens. De theorie neemt een ochtend in beslag, de praktijkexamens nemen enkele uren op de praktijk- examendag in beslag. Het verslag dient thuis gemaakt te worden.

Doelstellingen

De opleiding heeft tot doel de cursist op te leiden tot een volwaardige, professionele sportmasseur voor paarden, die een zinvolle en veilige bijdrage kan leveren aan het welzijn , het herstel en de prestaties van paarden.

De cursist dient na het volgen van de opleiding over de volgende vaardigheden te beschikken:

-het uitvoeren van een complete, veilige en inzichtgevende analyse van het paard, inclusief anamnese, inspectie, palpaties, bewegingsanalyses en aanvullende tests en inclusief alle praktische vaardigheden en handvattingen die hiervoor nodig zijn.

-het klinisch redeneren waarbij er logische verbanden tussen diverse bevindingen kunnen worden gelegd en waarbij een eventueel gebrek aan verbanden ook wordt opgemerkt

-het opstellen van een massageplan op maat voor een paard op basis van de hierboven beschreven analyse

-het uitbrengen van een veilig en specifiek advies aan de eigenaar m.b.t. zijn paard

-het gericht doorverwijzen van een paard naar diverse deskundigen

-het opmaken van een compleet verslag over een paard, inclusief de bevindingen uit de analyse, een samenvatting/conclusie hiervan,een massageplan op maat, een passend trainings- of managementadvies en de bevindingen en handelingen tijdens herhaalconsulten

-het kunnen communiceren in vaktaal en het constructief kunnen samenwerken met diverse andere deskundigen, waaronder dierenarts, hoefsmid, fysiotherapeut, osteopaat, gebitsverzorger en zadelpasser

-het voorlichten van de eigenaar, gebruik makend van kennis over anatomie, bewegingsleer herstelprocessen, biomechanica, trainingsleer en de werking van massage

Inhoud

 • Module 1 geeft de cursist de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om een paard te kunnen beoordelen op stand, te kunnen palperen en om basismassagetechnieken toe te passen ter ontspanning en preventie De onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Anatomie skelet
  • Anatomie oppervlakkige spieren
  • Inspectie
  • Palpatie
   • Beoordelen spieren
   • Registreren pijnlijkheid
   • Voelen van zwelling, temperatuur en littekens
   • Anatomie in vivo
  • Gedrag
  • Basis massagetechnieken
  • Indicaties
  • Doelen bij sportmassage
 • Module 2 staat in het teken van ‘bewegingsleer’. Massage en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteindelijk gaat het erom dat een paard gezond, pijnvrij en functioneel kan bewegen. Cursisten leren een gestructureerde analyse van een paard in beweging te maken, waarbij zowel benen als wervelkolom worden meegenomen . Er wordt onderscheid gemaakt tussen gezond, functioneel en afwijkend bewegen en de cursisten leren te herkennen en benoemen (in vaktaal) welke structuren mogelijk een verstoord bewegingspatroon laten zien. Overige onderwerpen zijn:
  • Anatomie spieren
  • Anatomie en bewegingsmogelijkheden per gewricht
  • De wervelkolom
  • Inspanningsfysiologie
  • Theoretische en wetenschappelijke achtergronden van massage
  • Energiesystemen
  • Koppeling inspectie, palpatien, bewegingsanalyse en massage
  • Zadel: opbouw, ligging en inwerking
  • Ruiter: houding en inwerking
  • Mobiliserende tests en oefeningen
  • Stretching
  • Massagetechnieken bij paarden
  • Opdracht: huiswerkopdracht: het schrijven van een verslag van een geheel consult in vaktaal, inclusief anamnese, inspectie,palpatie, bewegingsanalyse , aanvullende tests, een massageplan en advies
 • Module 3 is bedoeld om de cursist voor te bereiden op zijn of haar toekomst als professional. De omgang met klant en paard komt aan bod, evenals aandachtspunten bij het opzetten van een eigen praktijk. Ook de samenwerking met andere professionals, wat van wezenlijk belang bij de begeleiding van een (sport)paard wordt besproken. Onderwerpen:
  • Bindweefsel: beschadiging en herstelprocessen
  • Anatomie: beenspieren en diepe spierlagen rondom de wervelkolom
  • Ondernemerschap
  • Samenwerking en doorverwijzing
  • Anamnesetechnieken en communicatie
  • Veiligheid
  • Beslag
  • Demo totaalconsult
  • Begin integratie alle praktijkvaardigheden
  • Klinisch redeneren
  • Massagetechnieken
  • Palpatie
 • Module 4 staat in het teken van de integratie van alle geleerde kennis en vaardigheden. In deze fase ontwikkelt de cursist een grote mate van inzicht, leert hij/zij klinisch redeneren, verbanden te leggen en deze inzichten om te zetten in veilig, verantwoord en effectief handelen. Dit leidt tot een massageplan op maat voor ieder paard, een veilig en specifiek advies en een goed onderbouwde doorverwijzing waar nodig. In deze module wordt veel praktijk gedaan, waarbij steeds hele casussen, met gezamenlijk worden doorgenomen. Er wordt deze module gewerkt met eigenaren en paarden met een concrete hulpvraag.

Docenten

De opleiding staat onder leiding van dierenfysiotherapeut Gisella Bartels. Naast dierenfysiotherapie volgde ze opleidingen op het gebied van bewegingswetenschappen, chiropraxie, dry needling en taping. Ook was ze tot op hoog niveau actief in de sport. Tijdens de praktijklessen wordt zij ondersteund door praktijktrainers, in de vorm van sportmasseurs die door haar opgeleid zijn en eerder al geslaagd zijn voor de examens. Voor deze praktijktrainers, wordt minimaal eens per jaar een trainingsdag georganiseerd. Tevens wordt er gebruik gemaakt van wisselende gastdocenten, welke allen zijn geselecteerd op basis van hun ervaring , deskundigheid en didactische vaardigheden. De gastdocenten zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderlegd en beschikken daarnaast over bijzondere praktische vaardigheden. De stageplaatsen worden verzorgd door sportmasseurs die zijn opgeleid door Gisella Bartels.

Verplichte literatuur

Cursisten krijgen een map met cursusmateriaal ter ondersteuning van het bestuderen van de besproken lesstof. Dit studie materiaal is bij het cursusgeld inbegrepen. Daarnaast zijn de volgende boeken verplicht (deze boekend dienen zelf aangeschaft te worden):

Hoe beweegt uw paard- Gillian Higgins ISBN

ABC of the Horse- Pauli Grönberg ISBN 978-951-98744-2-5

App: Horse Anatomy, equine 3D, via app store

Aanbevolen literatuur:

Anatomie van het sportpaard- Gillian Higgins ISBN

Biomechanics and physical training of the horse-Jean-Marie Denoix ISBN 978-1-84076-192-4

Color atlas of veterinary anatomy vol2, the horse- R.Ashdown, S.Done ISBN 0-7234-2574-4

Studiebelasting

Naast de cursus-, stage- en examendagen dient een cursist rekening te houden met een studiebelasting van 4-6 uur per week. Dit is echter door de cursist naar eigen inzicht te verdelen, doordat er geruime tijd zit tussen de cursusdagen en doordat alle deadlines ruimschoots van te voren bekend worden gemaakt. Uiteraard is de studiebelasting afhankelijk van de achtergrond van de cursist en diens leervermogen. De ervaring leert echter dat een goede sportmasseur gedurende het hele studiejaar aan zowel theorie- als praktijk regelmatig tijd besteedt. Door herhaling ontstaan betere vaardigheden en krijgt de theoretische kennis ook praktische waarde. De opleiding is te volgen naast een baan, mits de cursist voldoende tijd inplant voor studie en oefening.

Examens

De opleiding kan worden afgesloten met een drietal examens:

Onderdeel één is het theorie-examen dat bestaat uit een deel over vaktaal en anatomie en een deel met open vragen, waarin alle andere onderwerpen getoetst worden. Deze examens duren gezamenlijk 2,5 uur en worden schriftelijk afgenomen. Bij de vragen wordt vermeld hoeveel punten er gescoord kunnen worden. Voor beide theorie-e xamens dient minstens een 6 gescoord te worden. Het examen wordt nagekeken door de cursusleidster of één van haar collegadierenfysiotherapeuten.

Onderdeel twee is het verslag. Dit verslag omvat een geheel uitgewerkte casus, waarbij in vaktaal alle onderdelen van een massageconsult worden beschreven en gïnterpreteerd, waarna een massageplan en een advies worden opgesteld. Ook voor dit onderdeel dient minimaal een 6 gescoord te worden. Het mag thuis worden gemaakt en dient voor de gestelde deadline ingeleverd te worden per e-mail.

Onderdeel 3 en het laatste examen is het praktijkexamen dat uit meerdere onderdelen bestaat. Een cursist voert op de examenlocatie een volledig massageconsult uit bij een voor hem of haar onbekend paard. Het examen bestaat uit de onderdelen anamnese, inspectie, palpatie (2x), bewegingsanalyse op harde en zachte bodem, aanvullende tests, samenvatting/conclusie, advies, opstellen van een massageplan en het uitvoeren van de massagetechnieken. Het examen duurt 45-60 minuten voor de analyse en 30 minuten voor de massage en wordt afgenomen door cursusleidster Gisella Bartels en een tweede, onafhankelijjke deskundige met een beschermde en erkende titel op HBO of WO niveau in een relevante richting, doorgaans in de vorm van een dierenarts/osteopaat.

Nadere informatie m.b.t. de examens:

Procedure en criteria:

Verslag

-Dit verslag mag een bijgewerkte versie zijn van het conceptverslag dat tussen module 2 en 3 is ingeleverd. Indien nodig moet het wel mogelijk zijn om het betreffende paard opnieuw te bekijken om het verslag te verbeteren en in te leveren als examencasus. Het verslag mag echter ook over een ander paard geschreven worden.

-Dit dient tijdens module 4 vóór een tijdens de opleiding te bepalen deadline per e-mail ingeleverd worden (info@bartelshorseandhealthinstituut), onderwerp: examenverslag.

-Naam bestand: naam cursist_examencasus_datum.

-Word bestand met voorblad met naam, datum, opleiding, docent.

-5 pagina’s exclusief titelpagina, Times New Roman , minimaal 10 maximaal 12 lettergrootte, regelafstand minimaal 1, genummerd.

-Professionele lay out wenselijk.

-Uitslag volgt per e-mail binnen 2 weken.

-Minimale score 6,0.

-Indien onder 6,0 bestaat de mogelijkheid tot een her-examen tegen een vastgesteld tarief (zie prijzen). Dit her-examen kan plaatsvinden vóór de diploma-uitreiking van het lopende studiejaar.

Theorie examens

-Data zijn bij aanvang van de cursus bekend

-Aanvang om 10.00u stipt

-Indien de cursist te laat is vervalt het recht op het maken van het examen en volgt een her-examen met de bijbehorende kosten.

-Het examen wordt schriftelijk afgenomen.

-Anatomie examen duurt één uur. Hierna volgt een kwartier pauze.

– Het ABC of the Horse van Grönberg is leidend bij verschillen tussen bronnen.

-Het Open Vragen Examen duurt twee uur en vijftien minuten.

-De reader is leidend bij verschillende informatie over een onderwerp.

-Studenten met dislexie dienen dit aan te tonen middels een officiële diagnose en krijgen dan per uur tien minuten extra tijd.

-De uitslag volgt per mail binnen zeven werkdagen.

-Minimum score voor ieder examen is 6,0.

-Examens mogen achteraf worden ingezien, maar niet worden meegenomen.

-Her-examens (eerste her-examen) vinden plaats binnen 3 maanden na het eerste examen, maar doorgaans vóór het volgende kalenderjaar. Een eventueel tweede heramen vindt plaats voor de zomervakantie. De (her) examens dienen uiterlijk binnen 2 jaar na de reguliere examens van het gevolgde opleidingsjaar gedaan te worden. Daarna vervalt het recht op het doen van (her)examens.

-Vooraf krijgen cursisten, tijdens module 4, enkele oefenvragen.

Praktijkexamens

-Deze vinden doorgaans plaats op vrijdag of zaterdag. Cursisten krijgen de mogelijkheid om een voorkeur op te geven. Hier wordt zo veel als mogelijk rekening mee gehouden.

-Alle onderdelen van de analyse worden getoets. De tijdsduur hiervoor is als volgt: anamnese 15 minuten, inspectie 5 minuten, palpatie 5 minuten, bewegingsanalyse op harde bodem 5 minuten, bewegingsanalyse op zachte bodem 10 minuten, tweede palpatie en aanvullende tests 5 minuten, samenvatting en advies 5 minuten. Hierna gaan 3-4 cursisten tegelijk hun examenpaard masseren. Dit duurt 30 minuten. De examinatoren beoordelen de technieken, doen verzoeken om bepaalde technieken te tonen en stellen vragen over deze technieken, de keuze hiervoor, de werkwijze en de voorlichting naar de eigenaar.

-Voor alle onderdelen dient minimaal een 6,0 gescoord te worden

-De uitslag volgt op de examendag en wordt mondeling toegelicht.

-Na afloop krijgt een cursist een formulier mee met daarop de gescoorde cijfers en feedback.

-Het paard dat voor het examen wordt ingezet is voor de cursist onbekend. Het is qua type en beweging vergelijkbaar met tijdens de opleiding gebruikte paarden. De eigenaar van het paard is bij het examen aanwezig en zal vragen beantwoorden. De cursist dien tijdens het examen ook met de eigenaar te communiceren en deze van advies te voorzien.

-Er zijn geen andere cursisten bij het afnemen van het examen aanwezig.

-Op de examendag mag de cursist, uit het hoofd, op een blanco papier steekwoorden, een structuur of een indeling maken die hem of haar kan helpen tijdens het examen. Er mogen géén standaardformulieren worden meegenomen. Tijdens het examen mogen notities gemaakt worden.

-Er bestaat de mogelijkheid om een examen als oefen-examen in te zetten waarbij de examinatoren de cursist waar nodig begeleiden en voorbereiden op een volgend examen.

-Indien er voor één of meer van de onderdelen lager dan 6,0 gescoord wordt, dan wordt het gehele examen als onvoldoende beoordeeld. Het praktijkexamen dient dan in zijn geheel herkanst te worden. Dit vindt doorgaans plaats binnen 3 maanden op een in overleg te bepalen datum.

-Een eventueel tweede her-examen vindt voor de zomervakantie plaats.

Locatie opleiding

De opleiding tot sportmasseur van Bartels Horse & Health Instituut wordt gegeven bij Bartels Horse & Health Instituut , Verloren Hoek 7 en 6 , 4841 LA Prinsenbeek.
Goed bereikbaar vanaf A16, A17, A58 en A59. Ook per openbaar vervoer bereikbaar via buslijn 119 Breda-Zevenbergen (circa 300 meter). Diverse overnachtingsmogelijkheden op korte afstand.

Faciliteiten: sfeervolle, ruime, verwarmde en geïsoleerde cursusruimte met bar, daglicht, beamer en scherm. Ruim opgezette stallen, professioneel aangelegde 25 x 60 buitenrijbaan, vele hectares weilanden, paddocks, stapmolen, poetsplaatsen en solarium, toiletten, parkeergelegenheid op het terrein.

Doelgroep

Tot de doelgroep voor deze opleiding behoren zowel professionals uit de paardenwereld als gemotiveerde amateurs. Ruime rvaring met paarden is essentieel. Van belang is de motivatie om zich te willen verdiepen in het paardenlichaam, waarbij er zowel interesse is voor de theoretische achtergronden als de praktische vaardigheden. Gezien het niveau van de opleiding, wat vergelijkbaar is met hbo-niveau, is de opleiding met name geschikt voor cursisten die in staat zijn op dit niveau te functioneren.

Vooropleiding en toelatingseisen

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding. Minimumleeftijd 18 jaar. Ruime ervaring met paarden. Om toegelaten te worden tot de opleiding dient een cursist eerst een C.V. en motivatiebrief te sturen, welke beoordeeld worden door de cursusleidster. In deze documenten dienen opleidingen en ervaring vermeld te worden (zowel paardgerelateerd als niet-paardgerelateerd). Ook dient de cursist te beschrijven wat zijn of haar motivatie is voor het volgen van de opleiding, wat de verwachtingen zijn en wat het uiteindelijke doel is van de cursist.

Vrijstellingen

Er wordt bij deze opleiding niet gewerkt met vrijstellingen. Alle eerder opgedane kennis of ervaring kan waardevol zijn, maar we begeleiden en toetsen onze cursisten graag zelf om onze werkwijze en het door ons gewenste niveau te waarborgen.

Inschrijving

Indien men wil deelnemen aan deze opleiding dient men een C.V. en motivatiebrief te mailen naar info@bartelshorseandhealthinstituut. Op basis hiervan en een eventueel aanvullend gesprek wordt beoordeeld door cursusleidster Gisella Bartels of de aspirant-cursist tot de opleiding kan worden toegelaten. Ervaring met paarden, minimaal MBO-niveau, de juiste motivatie en reeële verwachtingen zijn daarin van doorslaggevend belang. Indien de cursist kan worden toegelaten krijgt deze een inschrijfformulier toegestuurd. Met het insturen van dit formulier door de cursist is de inschrijving definief (met inachtneming van twee weken bedenktijd). Na retour ontvangen van het inschrijfformulier wordt het onderwijscontract toegestuurd alsmede de eerste aanbetaling . In juni of juli voorafgaand aan de cursus volgt dan het restant factuurbedrag. De annuleringsvoorwaarden worden meegestuurd met het inschrijfformulier. Met het insturen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met deze voorwaarden.

Lees hier algemene voorwaarden.

Niveau en accreditatie

De jaaropleiding tot sportmasseur wordt op hbo-niveau gegeven. Bovendien is de opleiding procedureel getoetst en erkend door het CRKBO, waarmee het officieel een verkorte beroepsopleiding is. Ook wordt de opleiding erkend door het VPSN, de vereniging van sportpaardenmasseurs in Nederland. Om deel te nemen aan de examens dient de cursist zich tijdig per e-mail in te schrijven hiervoor. Deelname staat vast zodra de inschrijving door Bartels Horse & Health Instituut is bevestigd per e-mail.

Aanwezigheidsplicht

Gedurende de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 13 van de 16 lesdagen, met tevens een minimum van drie dagen per module (dit geldt voor module 2,3 en 4, bij module 1 is het minimum 2 dagen). Bij een grotere afwezigheid vervalt het recht op het doen van examen en dus het verkrijgen van het certificaat.

 

Communicatie

Communicatie geschiedt bij voorkeur per e-mail. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via info@bartelshorseandhealthinstituut.nl. Administratieve en/of organisatorische vragen kunnen gesteld worden via admin@bartelshorseanhealthinstituut.nl . Cursisten kunnen binnen 5 werkdagen een reactie verwachten. Telefonisch overleg is ook mogelijk op 0628330551. Het is echter wenselijk via e-mail eerst een belafspraak te maken omdat door de aard van de werkzaamheden van Gisella Bartels, zij vaak niet in staat is de telefoon te beantwoorden.

Klachtenprocedure.

Bartels Horse & Health Instituut stelt alles in het werk om cursisten een gedegen en prettige opleiding te bieden. We ontvangen dan ook graag feedback van cursisten. Ook wanneer een cursist niet helemaal tevreden is of een klacht heeft horen we dit graag.
Doorgaans kan een klacht goed afgehandeld te worden door een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon. Indien gewenst kan dit in het bijzijn van de opleidingscoördinator (Gisella Bartels). Het doel van het gesprek is het in kaart brengen van de precieze klacht en het zoeken naar een passende oplossing. Mocht desondanks een cursist een officiële klacht in willen dienen, dan hebben we daarvoor een klachtenprocedure.
Een officiële klacht kan alleen ingediend worden door een cursist tijdens het lopende studiejaar.
Indien u als cursist een officiële klacht wilt indienen kunt u daarvoor ons klachtenformulier aanvragen. Hierop kunt u uw klacht omschrijven, waarna u het formulier getekend kunt retourneren. Bartels Horse & Health Instituut zal binnen 10 dagen per e-mail de ontvangst van de brief bevestigen. Binnen 4 weken na ontvangst van het getekende formulier kunt u van Bartels Horse & Health Instituut een inhoudelijke reactie verwachten.Mocht onderzoek naar de klacht nodig zijn dan zal de cursist hiervan binnen drie weken na ontvangst van het klachtenformulier per e-mail over worden geïnformeerd.
De cursist heeft na ontvangst van de schriftelijke reactie van Bartels Horse & Health Instituut 2 weken om hierop schriftelijk te reageren. U dient hierin tenminste aan te geven of uw klacht wel of niet naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is omschrijft u de klacht die u op dat moment nog heeft.

Indien na deze correspondentie de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan er gekozen worden voor

 1. Wederom een schriftelijke reactie, eerst door Bartels Horse & Health Instituut, binnen 4 weken na ontvangst van de reactie van de cursist, daarna binnen 4 weken door de cursist.
 2. Een gesprek tusssen beide partijen met een onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).
 3. Een beroep door de cursist bij de onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).

Het oordeel van de beroepsinstantie, de onafhankelijke derde(mw drs M.K. Groenberg Mfn Registermediator), is bindend. Consequenties die verbonden zijn aan de uitspraak van deze zullen door Bartels Horse & Health Instituut binnen 6 weken worden afgehandeld.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen in te zien zijn zijn voor medewerkers van de opleiding en de afhandelaars van de klacht. Indien de klacht over een persoon gaat, heeft deze persoon het recht op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de afhandeling van de klacht en de eventuele uitspraak van de beroepsinstantie. De uitspraak van de beroepsinstantie zal uiterlijk binnen 6 maanden schriftelijk plaatsvinden. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek naar de klacht alvorens er een uitspraak gedaan kan worden, dan zal dit voor die tijd schriftelijk worden medegedeeld aan alle betrokkenen, evenals de datum waarop de uitspraak gedaan zal worden.

Alle klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor de periode van 5 jaar worden bewaard.

Kwalificaties en erkenning

Cursisten worden opgeleid tot gecertificeerd sportmasseur voor paarden. Sportmasseur voor paarden is een vrij beroep dat helaas niet erkend of beschermd wordt. Diagnoses en diergeneeskundige of fysiotherapeutische behandelingen zijn voorbehouden aan dierenartsen en erkend dierenfysiotherapeuten.
Deze opleiding voorziet u van de kennis en vaardigheden die wenselijk zijn om veilig en effectief paarden te analyseren en masseren.
Na het volgen van deze opleiding kunnen door Bartels Horse & Health Instituut gecertificeerde sportmasseurs lid worden van de VPSN (Vereniging Paarden Sportmasseurs Nederland). Deze vereniging is sinds 2017 aangesloten bij de FNHO (Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers).

Certificering

Aan het einde van iedere module ontvangt de cursist een bewijs van deelname aan deze module, mits voldaan is aan de aanwezigheidsplicht. Na module vier volgt eveneens een bewijs van deelname. Hierop staat tevens vermeld dat dat document toegang geeft tot deelname aan de afsluitende examens. Na het met goed resultaat afronden van alle examens ontvangt de cursist een certificaat waarop de titel ‘sportmasseur voor paarden’ staat, welke door de VPSN wordt erkend.